Elektromekanik Taşıyıcılar Bölümü Genel Bilgiler

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda; sanayileşmiş ülkelerde, elektronik sektörü için geniş bir istihdam olanağı sağlayan Elektronik ve Otomasyon Bölümü altında yer alan Elektromekanik Taşıyıcılar Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Elektronik ve otomasyon sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu sektörün günlük hayatta oldukça yaygın görülen bir uygulama alanı ise elektromekanik taşıyıcılardır. Bu alan, asansör ve yürüyen merdiven/band sistemlerini kapsamaktadır. İnsan sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu açısından oldukça önemli görevi olan bu sistemlerde yoğun bir bakım hizmeti gerekir; ancak bu alandaki mevcut insan gücü, çoğunlukla çıraklık sisteminden yetişmiş olup verimli ve kaliteli hizmet açısından yetersizdir. Mevcut çalışanların bilgilerinin gelişen teknolojiye göre güncellenmesi ve sektöre yeni arz edilecek teknik elemanlara 5. seviye  yeterliklerinin  kazandırılması gerekmektedir.

Ülkemizde, gittikçe gelişen sanayi ve yükselen binalar nedeniyle hem yük hem de insan asansörlerine olan ihtiyaç artmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan yük asansörlerine, hastane, okul ve iş yeri gibi binalardaki insan asansörüne artan bir şekilde duyulan ihtiyaç, yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmıştır. Alışveriş ve toplu taşıma merkezlerinde, yürüyen merdiven/band sistemleri bakım ihtiyaçları ile birlikte gittikçe artarak görülecektir.

Hızla küreselleşen iş dünyasında elektromekanik taşıyıcılar alanında da görülen rekabet, büyük yoğunluk kazanmaktadır. Rekabetin temel unsurlarından en zor kazanılanı, nitelikli insan kaynağıdır. Ayrıca, rekabet unsurlarından en önemlisi, hız olarak görülmektedir. İstenen kalite düzeyine geç ulaşıldığı zaman işletmelerin yaşama şansı azalmaktadır. Bu yüzden ülkemizin mesleki ve teknik eğitiminde iyi planlanmış, etkin, verimli modüler sistem kullanılmalıdır. Öğrencilere, doğrudan sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeterlikleri esas alan modüller modern eğitim yaklaşımlarıyla hızlıca sunulmalıdır. Hayat boyu öğrenme perspektifi ile bu modüllerden esnek yapılı kurslarla faydalanıp insan kaynaklarının geliştirilmesinde kullanılmalıdır. Ulusal ve gerektiğinde bölgesel ihtiyaçlara göre bu modüler sistem devamlı güncellenmelidir.

Bu program; İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar, iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.