Makine Bölümü Genel Bilgiler

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda; sanayileşmiş ülkelerde, imalat sektörü için geniş bir istihdam olanağı sağlayan Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında yer alan Makine Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

Bilindiği gibi makine, imalat sanayi içinde özel bir öneme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde makine yapım sanayinin üretim ve katma değer payının giderek artması, bu ülkelere kayda değer bir sermaye birikimi ve yüksek gelir sağlamaktadır. Makine yapım sanayinin Avrupa Birliğinin en önemli sektörü ve Birlik ekonomisinin temel direği olduğu ifade edilmektedir.  Ekonominin rekabet gücü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makine yapım sanayiinin gelişmesine paralel olarak artmıştır. Makine imalat sanayiinin yeniden düzenlenmesi ve yapılandırılması, ulusal üretimin canlandırılması, ihracatın özendirilmesi ve teknolojik ilerlemenin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.

Türkiye, makine imalat sanayinde 1971 yılından bu yana sürekli zayıf kalmıştır.Türkiye'nin ödemeler dengesini olumsuz yönde en fazla etkileyen faktörlerden biri, makine ithalatıdır. Büyük bir İstihdam sorunu ile karşı karşıya kalan Türkiye, istihdamı artırmak amacıyla bu alana yatırım yapmak zorundadır.

Bu program; İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar, iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.